Back: Herman Jahn, Minna Jahn Meggers, Lena Jahn Kuhl, William Jahn, Amanda Jahn Peper, Henry Jahn
Front: Adele Jahn Mordhorst, Paul William Jahn, Hugo Jahn, Catherina Jahn, Louis Jahn
William Jahn - father of Hugo, grandfather of Lyle, great-grandfather of Kim
Lena Jahn - grandmother of Lois (Wilhelm) Peters
Louis Jahn - father of Wayne Jahn


Ida Kuhl, Lena (Jahn) Kuhl, Hinrich E. Kuhl, William Jahn
Lena full name Anna Katherina Carolina (Jahn) Kuhl